VAIN TUNNISTETTUJA RISKEJÄ VOIDAAN HALLITA

TIETOTURVALLINEN TOIMINTA MINIMOI RISKEJÄ

TIETOTURVALLISUUS

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ mahdollistaa tietoturvallisuuden prosessilähtöisen analysoinnin ja kehittämisen. Näin tietoturvainvestoinnit kohdistuvat aina oikeisiin liiketoiminnan prosesseihin varmistaen niiden eheyden ja jatkuvuuden.

Menetelmämme auttaa turvaamaan organisaation toimintaa kokonaisvaltaisesti.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta ja tietoturvallisuuden jatkuva kehittäminen edellyttävät järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa. Liiketoiminnan ja sen prosessit huomioiva Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ mahdollistaa tämän.

Menetelmämme antaa käytännönläheiset ja tehokkaat keinot riskien tunnistamiseen sekä niiden vaikutusten minimointiin.

TIETOSUOJA

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ analysoi henkilötietoja käsitteleviä prosesseja pureutuen mm. niiden keskinäisiin suhteisiin, tietojärjestelmiin, -varantoihin ja –virtoihin sekä niihin liittyviin riskeihin ja uhkiin.

Menetelmämme auttaa täyttämään GDPR:n vaatimukset ja tuo suunnitelmallisuutta ja konkreettisia keinoja henkilötietojen suojaamiseen.

Hyvin toteutettu tietoturvallisuus on usean eri osatekijän summa. Siksi onkin hyvä tiedostaa, mitä kaikkea jokaisen meistä tulee tietoturvasta tietää.

Työpaikoilla yleensä joku muu huolehtii tietoturvasta, mutta toimiston ulkopuolella työskennellessä joudumme itse kiinnittämään tietoturvalliseen työskentelyyn enemmän huomiota. Verkkorikolliset hyödyntävät tilannetta eri muodoissaan, tietomurrot ja tietovuodot, huijaukset ja tietojen kalastelu, haittaohjelmat ja haavoittuvuudet sekä eri kyberhyökkäysmenetelmien käyttö kiristämiseen ovat lisääntyneet merkittävästi.

Turvallisuuden ja tietoturvallisuuden edistämiseen käytetään teknisiä apuvälineitä, mutta vastuu tietoturvallisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta kuuluu omalta osaltaan jokaiselle, turvallisuus on ratkaisevasti kiinni ihmisen toiminnasta.

Tietoturvallisuuden hallintamalli helposti

Hallintamalli tukee organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista!

Tuntuuko joskus siltä, että tietoturvallisuuden hallintamallin rakentaminen on kuin vaikeasti valloitettava vuori? Onneksi näin ei tarvitse olla!

Tietoturvallisuuden ammattilaisina tiedämme, että hallintajärjestelmät koetaan usein hankalina, työläinä ja jopa paperinmakuisena. Harmittavasti näin niiden mukanaan tuomat hyödyt saattavat jäädä saavuttamatta. Onneksi hallintamalli voidaan rakentaa tehokkaaksi aikaa ja kustannuksia säästäen.

Hallintamalli auttaa tunnistamaan ja arvioimaan tietoihin kohdistuvia uhkia, suojautumaan tietoturvaloukkauksilta, täyttämään säädösvaatimukset ja estämään maineen vahingoittumisen.

GAP-analyysimme ottaa kantaa mm. seuraaviin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän osa-alueisiin:

Sitoutuminen – Johdon tulee sitoutua tietoturvallisuuteen ja sitouttaa myös henkilökunta. Johdon vastuulla on tehdä tarvittavat rajaukset ja asettaa tietoturvallisuudelle riittävät resurssit sekä mitattavat tavoitteet.

Tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen – Tietoturvan säädöstenmukaiset vaatimukset tulee tunnistaa, ja noudattaa niitä. Se auttaa välttämään sakkoja ja rangaistuksia sekä avaa liiketoimintamahdollisuuksia.

Riskit – tulee tunnistaa ja niitä on hallinnoitava. Riskienhallinnalle tulee asettaa tavoitteet ja riskejä on analysoitava monelta eri taholta. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tarvittavat suojaustoimenpiteet voidaan toteuttaa.

Säännöllinen seuranta – Jotta tavoitteiden täyttymisestä ja tietoturvallisuuden riittävästä tasosta voidaan varmistua. Myös ulkoisia ja sisäisiä uhkia tulee seurata. Tarvittaessa havaintojen pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Auditointi ja reagointi – Hallintamallin toimivuutta tulee arvioida vuosittain, ja siihen tulee tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Kaikista muutoksista tulee viestiä.

Varaa tästä aika ilmaiseen Teams-sparraukseen. Sen aikana kerättyjen tietojen pohjalta tuotamme organisaatiollenne kiinteähintaisen tarjouksen GAP-analyysista.

Tietosuojavastaava palveluna

Tietosuojavastaava palveluna on suunnattu organisaatioille, jotka eivät syystä tai toisesta itse pysty panostamaan tietosuojan riittävään kehittämiseen. Palvelu sopii kaikille organisaatioille, mutta on erityisen hyödyllinen, mikäli tietosuojasta huolehtimiseen on käytettävissä vain rajallisesti resursseja. Palvelu sopii sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille. Se mahdollistaa vaatimustenmukaisuuden saavuttamisen ja edistää tietosuojan kehittämistä ja tietosuojakulttuurin syntymistä. Palvelu sisältää kaikki asetuksen vaatimat tehtävät.

Tietosuojavastaava palveluna -konseptin hyödyt

  • Seuraa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta – auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet
  • Käytännön toimenpiteet – kuten henkilökunnan koulutus sekä tietosuojapoikkeama prosessin laatiminen
  • Avustaa – tietosuojadokumentaation laatimisessa ja päivittämisessä
  • Tietosuojan nykytilan kartoittaminen – ja sen vertaaminen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Arvion pohjalta voidaan laatia suunnitelma toimenpiteistä, joilla henkilötietojen käsittely saatetaan tietosuoja-asetuksen edellyttämälle tasolle
  • Vaikutustenarviointien (DPIA) – tuottaminen tarvittaessa
  • Keskittyminen ydintoimintaan – palvelu säästää omia resursseja ja tuo uutta ulkopuolista näkökulmaa toimitapoihin

Palveluun on joustavasti yhdistettävissä myös muita tietosuojan ja tietoturvan asiantuntijapalveluitamme. Selkeä ja ennakoitava hinnoittelumme helpottaa budjetointia.

OLEN KIINNOSTUNUT!

Lähettäkää minulle lisätietoa.

12 + 1 =

LUE UUSIMMAT ARTIKKELIT

KYBERTURVALLISUUSDIREKTIIVI

KYBERTURVALLISUUSDIREKTIIVI

NIS2 - KYBERTURVALLISUUSDIREKTIIVI (Directive of Security of Network and Information Systems) direktiivin tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden ja EU:n yhteistä kyberturvallisuustasoa tietyillä yhteiskunnan sektoreilla. Direktiivissä esitetään...

EVÄSTEET JA NIIDEN SALLITTU KÄYTTÖ

EVÄSTEET JA NIIDEN SALLITTU KÄYTTÖ

EVÄSTEET JA NIIDEN SALLITTU KÄYTTÖ Tietosuojavaltuutetun toimisto antoi 14.5.2021 päätöksen siitä, miten organisaatioiden tulisi pyytää suostumus evästeiden tallentamiseen. Aikaisempien Traficomin ohjeiden mukaan katsottiin, että usein selainasetuksella annettava...

PUHELIMITSE TAPAHTUVA TIETOJENKALASTELU

PUHELIMITSE TAPAHTUVA TIETOJENKALASTELU

PUHELIMITSE TAPAHTUVA TIETOJENKALASTELU Ilmiöstä käytetään myös englanninkielistä nimitystä vishing.  Vishing tulee sanoista voice phishing, eli kyse on huijauspuheluista. Vishing eroaa perinteisestä ja esimerkiksi sähköpostin avulla tapahtuvasta phishingistä siinä,...

ETÄTYÖ JA TIETOTURVA

ETÄTYÖ JA TIETOTURVA

ETÄTYÖ JA TIETOTURVA Koronapandemian vuoksi maailma ei ole enää entisensä, mm. etätyö aiheuttaa merkittäviä muutoksia työelämään ja muutos heijastuu globaalisti koko yhteiskuntaan, koska etätyö sekä etäopetus ovat tulleet jäädäkseen ja saattavat jatkaa kasvuaan tästä...

TIEDONHALLINTALAKI

TIEDONHALLINTALAKI

TIEDONHALLINTALAKI Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Toiminnan digitalisointi, tietoturvallisuus ja tiedon jakaminen korostuvat uudessa tiedonhallintalaissa. Tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö on ollut aiemmin hajallaan useassa laissa ja osittain...

TOIMINNANOHJAUS KATTAA NYT MYÖS TIETOTURVALLISUUDEN

TOIMINNANOHJAUS KATTAA NYT MYÖS TIETOTURVALLISUUDEN

TOIMINNANOHJAUS KATTAA NYT MYÖS TIETOTURVALLISUUDEN Talouselämä 11/2019 | Verkkolehti sivu 29 Jotta toimintaa voidaan ohjata, täytyy ymmärtää sen tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Näin on myös tietoturvallisuudessa. Tämän perusajatuksen pohjalta on kehitetty...