VAIN TUNNISTETTUJA RISKEJÄ VOIDAAN HALLITA

TIETOTURVALLINEN TOIMINTA MINIMOI RISKEJÄ

TIETOTURVALLISUUS

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ mahdollistaa tietoturvallisuuden prosessilähtöisen analysoinnin ja kehittämisen. Näin tietoturvainvestoinnit kohdistuvat aina oikeisiin liiketoiminnan prosesseihin varmistaen niiden eheyden ja jatkuvuuden.

Menetelmämme auttaa turvaamaan organisaation toimintaa kokonaisvaltaisesti.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta ja tietoturvallisuuden jatkuva kehittäminen edellyttävät järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa. Liiketoiminnan ja sen prosessit huomioivaTietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™mahdollistaa tämän.

Menetelmämme antaa käytännönläheiset ja tehokkaat keinot riskien tunnistamiseen sekä niiden vaikutusten minimointiin.

TIETOSUOJA

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ analysoi henkilötietoja käsitteleviä prosesseja pureutuen mm. niiden keskinäisiin suhteisiin, tietojärjestelmiin, -varantoihin ja –virtoihin sekä niihin liittyviin riskeihin ja uhkiin.

Menetelmämme auttaa täyttämään GDPR:n vaatimukset ja tuo suunnitelmallisuutta ja konkreettisia keinoja henkilötietojen suojaamiseen.

Hyvin toteutettu tietoturvallisuus on usean eri osatekijän summa. Siksi onkin hyvä tiedostaa, mitä kaikkea jokaisen meistä tulee tietoturvasta tietää.

Työpaikoilla yleensä joku muu huolehtii tietoturvasta, mutta toimiston ulkopuolella työskennellessä joudumme itse kiinnittämään tietoturvalliseen työskentelyyn enemmän huomiota. Verkkorikolliset hyödyntävät tilannetta eri muodoissaan, tietomurrot ja tietovuodot, huijaukset ja tietojen kalastelu, haittaohjelmat ja haavoittuvuudet sekä eri kyberhyökkäysmenetelmien käyttö kiristämiseen ovat lisääntyneet merkittävästi.

Turvallisuuden ja tietoturvallisuuden edistämiseen käytetään teknisiä apuvälineitä, mutta vastuu tietoturvallisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta kuuluu omalta osaltaan jokaiselle, turvallisuus on ratkaisevasti kiinni ihmisen toiminnasta.

Tietoturvallisuuden hallintamalli helposti

Tietoturvallisuuden hallintamalli tukee organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista!

Tuntuuko joskus siltä, että tietoturvallisuuden hallintamallin rakentaminen on kuin vaikeasti valloitettava vuori? Onneksi näin ei tarvitse olla!

Tietoturvallisuuden ammattilaisina tiedämme, että hallintajärjestelmät koetaan usein hankalina, työläinä ja jopa paperinmakuisena. Harmittavasti näin niiden mukanaan tuomat hyödyt saattavat jäädä saavuttamatta. Onneksi hallintamalli voidaan rakentaa tehokkaaksi aikaa ja kustannuksia säästäen.

Olemme havainneet, että nyky- ja toivetilan välisen GAP-analyysin toteuttaminen helpottaa hallintajärjestelmän toteuttamista merkittävästi. Sen avulla organisaatio saa nopeasti selville halutun tason saavuttamiseen vaadittavat toimenpiteet.

GAP-analyysimme ottaa kantaa mm. seuraaviin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän osa-alueisiin:

Sitoutuminen Johdon tulee sitoutua tietoturvallisuuteen ja sitouttaa myös henkilökunta. Johdon vastuulla on tehdä tarvittavat rajaukset ja asettaa tietoturvallisuudelle riittävät resurssit sekä mitattavat tavoitteet

Tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen Sidosryhmien vaatimukset ja tarpeet tulee tunnistaa, samoin suojattavat kohteet. Nämä tulee lisäksi priorisoida

Riskit tulee tunnistaa ja niitä on hallinnoitava. Riskienhallinnalle tulee asettaa tavoitteet ja riskejä on analysoitava monelta eri taholta. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tarvittavat suojaustoimenpiteet voidaan toteuttaa

Säännöllinen seuranta, jotta tavoitteiden täyttymisestä ja tietoturvallisuuden riittävästä tasosta voidaan varmistua. Myös ulkoisia ja sisäisiä uhkia tulee seurata. Tarvittaessa havaintojen pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä

Auditointi ja reagointi. Hallintamallin toimivuutta tulee arvioida vuosittain, ja siihen tulee tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Kaikista muutoksista tulee viestiä

Varaa tästä aika ilmaiseen Teams-sparraukseen. Sen aikana kerättyjen tietojen pohjalta tuotamme organisaatiollenne kiinteähintaisen tarjouksen GAP-analyysista.

TIETOTURVALLISUUDEN TOIMINNANOHJAUS™ 

RATKAISUMME HYÖDYT ASIAKKAALLE

OTTAA KANTAA KATTAVASTI  TIETOTURVALLISUUDEN OSA-ALUEISIIN
MAHDOLLISTAA OPTIMOIDUN TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEN
TUO JATKUVUUTTA JA TURVAA NORMAALI- SEKÄ POIKKEUSOLOSUHTEISSA
VARMISTAA TIETOJEN SAATAVUUDEN, EHEYDEN JA LUOTTAMUKSELLISUUDEN
MAHDOLLISTAA KOKONAISNÄKEMYKSEN TIETOTURVALLISUUDEN TILAAN
HUOMIOI TIETOTURVALLISUUDEN YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT
SOVELTUU KAIKEN KOKOISILLE ORGANISAATIOILLE TOIMIALASTA RIIPPUMATTA

OLEN KIINNOSTUNUT!

Lähettäkää minulle lisätietoa.

12 + 3 =

LUE UUSIMMAT ARTIKKELIT

TIETOSUOJALAKI

TIETOSUOJALAKI

TIETOSUOJALAKI EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen sisältäen kansallista liikkumavaraa. Kaikkiaan noin 50 asetuksen yksittäistä kohtaa mahdollistaa tai velvoittaa jäsenvaltioiden käyttämään kansallista, asetuksen täsmentävää...

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS JA SEN VAIKUTUKSET

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS JA SEN VAIKUTUKSET

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS JA SEN VAIKUTUKSET EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 679/2016 (General Data Protection Regulation) alettiin soveltamaan täysimääräisenä 25.5. 2018. Asetuksena GDPR on suoraan sovellettavaa EU lainsäädäntöä. Asetus sisältää sääntelyn mm. siitä,...

TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAMALLI JA RISKIKARTOITUS

TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAMALLI JA RISKIKARTOITUS

TIETOTURVALLISUUDEN TOIMINNANOHJAUS™ ON HALLINTAMALLI, JOKA MAHDOLLISTAA TIETOTURVALLISUUDEN TEHOKKAAN JA KOKONAISVALTAISEN KEHITTÄMISEN. Prosesseihin liittyviä uhkia ja riskejä arvioidaan tietoturvallisuuden peruslähtökohdista. Saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys...

TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAIKUTUS SOPIMUKSIIN

EU:N TIETOSUOJA-ASETUSTA ALETTIIN SOVELTAA TÄYSIMÄÄRÄISENÄ 25.5.2018 Jos yritys käsittelee toisen yrityksen henkilötietoja tai jos se luovuttaa toiselle yrityksenne henkilötietoja palveluiden tuottamista varten, kannattaa olla hereillä ja ottaa selvää EU:n uudesta...

GDPR JA VERKKOKAUPPA

GDPR JA VERKKOKAUPPA Tietosuoja-asetus koskee kaikkien kansalaisten henkilötietojen käsittelyä. Yhdenmukainen henkilötietolainsäädäntö EU:ssa tukee rajat ylittävää kaupankäyntiä. Kansalaisen on helpompi luottaa esimerkiksi verkkokauppoihin, kun hän tietää, että hänen...